Outsourcing funkcji nadzorczych
Przyjmując na siebie obowiązki Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania, nasi specjaliści są w trybie ciągłym odpowiedzialni za poprawność funkcjonowania systemu zarządzania w Firmie Klienta, w tym za wyniki realizowanych auditów zewnętrznych (Klientów i jednostek certyfikujących).

Korzyści wynikające z outsourcingu funkcji nadzorczych nad systemem:

  • odpowiedzialność za system zarządzania w rękach wyspecjalizowanego personelu,
  • oszczędność czasu własnego personelu,
  • bieżący dostęp do informacji dotyczących nowych systemów zarządzania, metod, narzędzi i dobrych praktyk zarządzania,
  • realizacja auditów wewnętrznych pod nadzorem auditorów jednostek certyfikujących (nasi konsultanci są również auditorami jednostek certyfikujących).