O firmie

Zespół HACAPAL

Naszą kadrę współtworzą absolwenci Technologii Żywności, którzy dodatkowo ukończyli studia podyplomowe, dotyczące systemów zarządzania jakością w przemyśle żywnościowym. Certyfikaty wydane przez takie Organizacje jak Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC) oraz Tuv Rheinland i Dekra Certification potwierdzają najwyższe kwalifikacje konsultantów HACAPAL. Wiedza teoretyczna poparta jest pracą na stanowiskach Pełnomocników ds.HACCP oraz specjalistów w Działach Kontroli Jakości w największych firmach branży spożywczej.

O nas

Firma Hacapal oferuje Państwu usługi w zakresie wdrażania i przygotowania do certyfikacji systemów:
IFS
System IFS (food) skierowany jest przede wszystkim do producentów żywności (wyłączając produkcję pierwotną) i firm pakujących produkty spożywcze, którzy eksportują swoje produkty do krajów UE, współpracują lub chcieliby podjąć współpracę z sieciami handlowymi m.in z Niemiec, Francji, Szwajcarii czy Włoch.
BRC
Global Standard Food to standard Brytyjskiego Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium). Skierowany jest do producentów żywności, szczególnie zainteresowanych współpracą z sieciami handlowymi traktującymi certyfikat BRC jako własną weryfikację dostawców.
IFS Logistic
IFS Logistic jest Standardem auditowania wszystkich czynności logistycznych dotyczących produktów spożywczych i przemysłowych, takich jak: transport, magazynowanie, dystrybucja, ładowanie, rozładowywanie i in. Dotyczy on wszelkich typów działań: dostaw drogą lądową, kolejową i morską produktów mrożonych/schłodzonych oraz nieschłodzonych.
BRC IoP
BRC - The British Retail Consortium, stowarzyszenie handlowe reprezentujące 90% brytyjskiego handlu detalicznego oraz IOP - The Institute of Packaging, stowarzyszenie producentów opakowań, stworzyły tę Normę, aby pomagać detalistom i producentom żywności w wypełnieniu ich ustawowych zobowiązań.
Norma ta pomoże w ochronie konsumenta przez stworzenie wspólnej podstawy dla auditu przedsiębiorstw dostarczających opakowania dla produktów żywnościowych dla detalistów. BRC/IOP jest logicznym rozszerzeniem już istniejącej Normy BRC Food Technical Standard
BRC Consumer Products
BRC Global Standard – Consumer Products (zwany dalej BRC CP) wersja 3 został opracowany przez British Retail Consortium (BRC). Standard skierowany jest do producentów artykułów typu „non-food” (np. producentów papieru do pieczenia, chemii domowej, kosmetyków, tekstyliów, szkła, itp.) przeznaczonych bezpośrednio do konsumenta finalnego.  W ostatnich latach szczególnie popularne są w tym segmencie audity drugiej strony przeprowadzane przez audytorów z jednostek certyfikujących na zlecenie:
Metro Group Tesco
GMP +
GMP plus to standard kierowany do producentów pasz dla zwierząt oraz ich składników, jak również dla przedsiębiorstw transportowych i handlowców działających na tym rynku, a współpracujących między innymi z holenderskim i niemieckim przemysłem paszowym.

GMP plus dzieli się na trzy główne standardy:
- GMP B1 – Produkcja i przetwarzanie dodatków paszowych, premiksów oraz pasz,
- GMP B2 – Produkcja i sprzedaż materiałów paszowych oraz dodatków paszowych,
- GMP B4 – Transport materiałów paszowych, dodatków paszowych, pasz
ISO 22000
ISO 22000 jest efektywnym narzędziem koncentrującym się na zarządzaniu, komunikacji w łańcuchu dostaw, operacyjnych programach wstępnych i planie HACCP. Norma ISO 22000:2005 harmonizuje różne standardy i wytyczne dotyczące zarządzania bezpieczeństwem żywności w łańcuchu dostaw.
HACCP
Skrót HACCP pochodzi od angielskiej nazwy Hazard Analysis Critical Control Point (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli).
System HACCP został utworzony w celu zapewnienia jakości zdrowotnej produktów spożywczych i gwarancji produkcji żywności takiej, której spożycie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia lub życia konsumenta. Jest rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) oraz wymagany ustawodawstwem Unii Europejskiej i Polski. Jest najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym narzędziem zapewnienia wysokiego standardu higienicznego warunków produkcji oraz przetwarzania żywności. Jest to system prewencyjny służący do minimalizowania ryzyka zagrożeń fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych.
ISO 22716
Zawiera wskazówki dotyczące produkcji, kontroli, składowania i transportu produktów kosmetycznych. Obejmuje aspekty jakościowe produktu, ale nie obejmuje wszystkich aspektów bezpieczeństwa personelu pracującego w zakładzie ani aspektów ochrony środowiska. Aspekty bezpieczeństwa i środowiskowe stanowią wewnętrzną odpowiedzialność przedsiębiorstwa i mogą być objęte lokalnymi regulacjami i prawodawstwem. Nie dotyczy działalności badawczej i rozwojowej ani dystrybucji wyrobów gotowych.
ISO 14001
ISO 14001 to uznawana w skali międzynarodowej norma określająca metody wdrażania efektywnych systemów zarządzania środowiskowego. Normę tę opracowano w celu zdefiniowania reguł delikatnej równowagi pomiędzy zachowywaniem rentowności i minimalizacją wpływu działalności na środowisko naturalne. Organizacje stosujące założenia tej normy mogą osiągnąć oba powyższe cele.
ISO 9001
System zarządzania jakością jest to zestaw wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziaływujących czynników służących tworzeniu polityki oraz osiąganiu celów w toku kierowania organizacją i/lub procesem produkcyjnym z uwzględnieniem identyfikacji przyczyn niezgodności oraz zapobiegania zakłóceniom i błędom. Polega na działalności zorientowanej na uzyskanie wyrobu (produktu, usługi) o idealnych cechach w pełni satysfakcjonujących klienta. Jest on szczegółowo ujęty oraz rozwinięty w normach serii ISO 9000 oraz jest fundamentem kompleksowego zarządzania jakością TQM.


Przeprowadzamy również audity dostawców oraz audity wewnętrzne, ponadto organizujemy szkolenia z zakresu powyższych systemów i standardów.

Siłą naszej firmy są konsultanci/trenerzy ją tworzący. To właśnie ich wiedza oraz doświadczenie praktyczne nabyte podczas wdrażania systemów zarządzania w oparciu o w/w standardy w wielu firmach branży spożywczej o różnych profilach działalności stanowią solidny fundament naszej firmy.

Przy procesie certyfikacji współpracujemy głównie z :
BSI Dekra SAI Global SGS HCCP TUV Rheinland TUV Nord