O firmie

Zesp HACAPAL

Nasz kadr wsptworz absolwenci Technologii ywnoci, ktrzy dodatkowo ukoczyli studia podyplomowe, dotyczce systemw zarzdzania jakoci w przemyle ywnociowym. Certyfikaty wydane przez takie Organizacje jak Polskie Centrum Bada i Certyfikacji S.A. (PCBC) oraz Tuv Rheinland i Dekra Certification potwierdzaj najwysze kwalifikacje konsultantw HACAPAL. Wiedza teoretyczna poparta jest prac na stanowiskach Penomocnikw ds.HACCP oraz specjalistw w Dziaach Kontroli Jakoci w najwikszych firmach brany spoywczej.

O nas

Firma Hacapal oferuje Pastwu usugi w zakresie wdraania i przygotowania do certyfikacji systemw:
IFS
System IFS (food) skierowany jest przede wszystkim do producentw ywnoci (wyczajc produkcj pierwotn) i firm pakujcych produkty spoywcze, ktrzy eksportuj swoje produkty do krajw UE, wsppracuj lub chcieliby podj wspprac z sieciami handlowymi m.in z Niemiec, Francji, Szwajcarii czy Woch.
BRC
Global Standard Food to standard Brytyjskiego Konsorcjum Detalistw (British Retail Consortium). Skierowany jest do producentw ywnoci, szczeglnie zainteresowanych wspprac z sieciami handlowymi traktujcymi certyfikat BRC jako wasn weryfikacj dostawcw.
IFS Logistic
IFS Logistic jest Standardem auditowania wszystkich czynnoci logistycznych dotyczcych produktw spoywczych i przemysowych, takich jak: transport, magazynowanie, dystrybucja, adowanie, rozadowywanie i in. Dotyczy on wszelkich typw dziaa: dostaw drog ldow, kolejow i morsk produktw mroonych/schodzonych oraz nieschodzonych.
BRC IoP
BRC - The British Retail Consortium, stowarzyszenie handlowe reprezentujce 90% brytyjskiego handlu detalicznego oraz IOP - The Institute of Packaging, stowarzyszenie producentw opakowa, stworzyy t Norm, aby pomaga detalistom i producentom ywnoci w wypenieniu ich ustawowych zobowiza.
Norma ta pomoe w ochronie konsumenta przez stworzenie wsplnej podstawy dla auditu przedsibiorstw dostarczajcych opakowania dla produktw ywnociowych dla detalistw. BRC/IOP jest logicznym rozszerzeniem ju istniejcej Normy BRC Food Technical Standard
BRC Consumer Products
BRC Global Standard ? Consumer Products (zwany dalej BRC CP) wersja 3 zosta opracowany przez British Retail Consortium (BRC). Standard skierowany jest do producentw artykuw typu ?non-food? (np. producentw papieru do pieczenia, chemii domowej, kosmetykw, tekstyliw, szka, itp.) przeznaczonych bezporednio do konsumenta finalnego. W ostatnich latach szczeglnie popularne s w tym segmencie audity drugiej strony przeprowadzane przez audytorw z jednostek certyfikujcych na zlecenie:
Metro Group Tesco
GMP +
GMP plus to standard kierowany do producentw pasz dla zwierzt oraz ich skadnikw, jak rwnie dla przedsibiorstw transportowych i handlowcw dziaajcych na tym rynku, a wsppracujcych midzy innymi z holenderskim i niemieckim przemysem paszowym.

GMP plus dzieli si na trzy gwne standardy:
- GMP B1 ? Produkcja i przetwarzanie dodatkw paszowych, premiksw oraz pasz,
- GMP B2 ? Produkcja i sprzeda materiaw paszowych oraz dodatkw paszowych,
- GMP B4 ? Transport materiaw paszowych, dodatkw paszowych, pasz
ISO 22000
ISO 22000 jest efektywnym narzdziem koncentrujcym si na zarzdzaniu, komunikacji w acuchu dostaw, operacyjnych programach wstpnych i planie HACCP. Norma ISO 22000:2005 harmonizuje rne standardy i wytyczne dotyczce zarzdzania bezpieczestwem ywnoci w acuchu dostaw.
HACCP
Skrt HACCP pochodzi od angielskiej nazwy Hazard Analysis Critical Control Point (Analiza Zagroe i Krytyczne Punkty Kontroli).
System HACCP zosta utworzony w celu zapewnienia jakoci zdrowotnej produktw spoywczych i gwarancji produkcji ywnoci takiej, ktrej spoycie nie stanowi zagroenia dla zdrowia lub ycia konsumenta. Jest rekomendowany przez wiatow Organizacj Zdrowia (WHO) oraz wymagany ustawodawstwem Unii Europejskiej i Polski. Jest najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym narzdziem zapewnienia wysokiego standardu higienicznego warunkw produkcji oraz przetwarzania ywnoci. Jest to system prewencyjny sucy do minimalizowania ryzyka zagroe fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych.
ISO 22716
Zawiera wskazwki dotyczce produkcji, kontroli, skadowania i transportu produktw kosmetycznych. Obejmuje aspekty jakociowe produktu, ale nie obejmuje wszystkich aspektw bezpieczestwa personelu pracujcego w zakadzie ani aspektw ochrony rodowiska. Aspekty bezpieczestwa i rodowiskowe stanowi wewntrzn odpowiedzialno przedsibiorstwa i mog by objte lokalnymi regulacjami i prawodawstwem. Nie dotyczy dziaalnoci badawczej i rozwojowej ani dystrybucji wyrobw gotowych.
ISO 14001
ISO 14001 to uznawana w skali midzynarodowej norma okrelajca metody wdraania efektywnych systemw zarzdzania rodowiskowego. Norm t opracowano w celu zdefiniowania regu delikatnej rwnowagi pomidzy zachowywaniem rentownoci i minimalizacj wpywu dziaalnoci na rodowisko naturalne. Organizacje stosujce zaoenia tej normy mog osign oba powysze cele.
ISO 9001
System zarzdzania jakoci jest to zestaw wzajemnie powizanych lub wzajemnie oddziaywujcych czynnikw sucych tworzeniu polityki oraz osiganiu celw w toku kierowania organizacj i/lub procesem produkcyjnym z uwzgldnieniem identyfikacji przyczyn niezgodnoci oraz zapobiegania zakceniom i bdom. Polega na dziaalnoci zorientowanej na uzyskanie wyrobu (produktu, usugi) o idealnych cechach w peni satysfakcjonujcych klienta. Jest on szczegowo ujty oraz rozwinity w normach serii ISO 9000 oraz jest fundamentem kompleksowego zarzdzania jakoci TQM.


Przeprowadzamy rwnie audity dostawcw oraz audity wewntrzne, ponadto organizujemy szkolenia z zakresu powyszych systemw i standardw.

Si naszej firmy s konsultanci/trenerzy j tworzcy. To wanie ich wiedza oraz dowiadczenie praktyczne nabyte podczas wdraania systemw zarzdzania w oparciu o w/w standardy w wielu firmach brany spoywczej o rnych profilach dziaalnoci stanowi solidny fundament naszej firmy.

Przy procesie certyfikacji wsppracujemy gwnie z :
BSI Dekra SAI Global SGS HCCP TUV Rheinland TUV Nord